Uitstel voor dga’s bij uitfasering pensioen in eigen beheer

In een nota van wijziging van bij het wetsvoorstel Pensioen in Eigen Beheer die staatssecretaris Wiebes van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd worden aanpassingen doorgevoerd op het terrein van lijfrentetermijnen en eigenbeheerlichamen. Directeuren-grootaandeelhouder met een pensioen in eigen beheer krijgen drie maanden extra de tijd – dat wil zeggen tot 1 april 2017 – om alle benodigde stappen te zetten voor het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer (PEB).

Lijfrentetermijnen

In het voorstel van wet is opgenomen dat een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting fiscaal geruisloos kan worden aangewend ter verkrijging van een lijfrenteproduct. In deze nota van wijziging is een aanpassing van het voorstel van wet opgenomen om zeker te stellen dat over het gehele bedrag van de uit deze aanwending voortvloeiende lijfrentetermijnen kan worden geheven. Hierbij gaat het slechts om een technische aanpassing waarmee het voorstel van wet nader in overeenstemming wordt gebracht met de bedoeling daarvan.

Eigenbeheerlichamen

Het voorstel van wet voorziet er verder onder meer in dat vanaf 1 januari 2017 een zogenoemd eigenbeheerlichaam in beginsel geen toegelaten aanbieder voor een fiscaal gefaciliteerd pensioen meer is. Eigenbeheerlichamen kunnen op grond van overgangsrecht wel nog optreden als verzekeraar van de reeds op 31 december 2016 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken, maar het is na die datum niet langer mogelijk om in eigen beheer fiscaal gefaciliteerde nieuwe aanspraken op te bouwen. Ook is overdracht van elders verzekerde aanspraken naar een dergelijk lichaam na die datum niet langer mogelijk. Mede naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer werd duidelijk dat voor de praktijk in sommige gevallen mogelijk te weinig tijd zal bestaan om vóór inwerkingtreding van de betreffende wijzigingen de nodige handelingen te verrichten. Daarom wordt met deze nota van wijziging een delegatiebepaling aan het voorstel van wet toegevoegd op basis waarvan de Minister van Financiën de mogelijkheid heeft om een extra periode te geven, waarin de directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) de laatste stappen kunnen zetten die nodig zijn om het pensioen in eigen beheer (PEB) aan te passen aan de per 1 januari 2017 door te voeren wijzigingen. Deze termijn zal op drie maanden worden gesteld, conform de aankondiging in de brief waarmee deze nota van wijziging naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

PEB

PwC zegt in een commentaar op deze nota van wijziging: “Dit betekent dat het PEB uiterlijk 31 maart 2017 premievrij moet zijn gemaakt en de pensioenbrief waarin de pensioenafspraken tussen het eigenbeheerlichaam en de dga zijn vastgelegd, moet zijn aangepast. Deze handelingen maken een aandeelhoudersvergadering noodzakelijk waarin de betreffende besluiten van de dga en eventueel nog andere aandeelhouders worden vastgelegd. Worden deze stappen niet tijdig gezet, dan heeft dit tot gevolg dat de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken ineens fiscaal belast worden ter hoogte van de waarde in het economische verkeer.  De drie maanden extra tijd geldt ook voor het terughalen van het extern verzekerde deel van een PEB naar het eigenbeheerlichaam. Het eigenbeheerlichaam kan gedurende de periode 1 januari 2017 tot 1 april 2017 nog als een toegelaten verzekeraar optreden. Het lijkt daarbij vooralsnog niet uitgesloten dat in deze periode de verdere opbouw van het PEB nog doorgaat. Volgens de Nota van wijziging kan de minister van Financiën namelijk aan de verdere opbouw en de afkoop daarvan nadere regels stellen.” (bron: accountantweek.nl)